ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Overeenkomst: de overeenkomst van Opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
 2. Opdracht: de dienst of het product dat door Fotograaf geleverd zal worden.
 3. Fotograaf: Smart Fotografie, KvK 62029258, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotograaf de Overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 5. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 7. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
 8. Aw: Auteurswet 1912.

Artikel 2. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Smart Fotografie en gelden voor iedere Overeenkomst tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten en het sluiten van een Overeenkomst, gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel Schriftelijk en voorafgaand aan de Opdracht kenbaar maken.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Fotograaf worden aangepast.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Fotograaf en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Toepassing
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door Fotograaf uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4. Aanbod
 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een Offerte of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Fotograaf.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden. Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 5. Aanvaarding van de Opdracht
 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en Schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Fotograaf werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de Overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
 4. Wijzigingen in de Opdracht door Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van Opdrachtgever en zullen door Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte Offerte van meerkosten die door Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan Fotograaf is geretourneerd.
 5. In geval van Annulering van een Opdrachtovereenkomst door Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van Annulering is de niet-professionele Opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
 6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden op locatie. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Fotograaf toch te laten komen en de Opdracht gaat niet door dan betaalt u de kosten die Fotograaf heeft moeten maken.
 7. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk of specifiek in Opdracht gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

Artikel 6. Uitvoering van de Opdracht
 1. Fotograaf zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een Opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fotograaf het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. De Opdrachtgever heeft uiterlijk 14 dagen de tijd om de keuze door te geven uitsluitend per e-mail.
 6. Fotograaf levert de beelden af in de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij de huid geretoucheerd wordt en beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Fotograaf slechts (enige) nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
 7. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken.
 8. De uitvoering van de Opdracht kan worden opgenomen door middel van camera- of videoapparatuur voor beveiliging of evaluatie doeleinden.

Artikel 7. Levering
 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Vanaf het moment dat onbewerkte foto’s toegestuurd zijn heeft Opdrachtgever de tijd om binnen 10 dagen aan te geven welke foto’s Opdrachtgever bewerkt wilt hebben om vertraging te voorkomen.
 3. De bewerkte digitale fotobestanden worden uiterlijk binnen drie weken (tenzij anders overeengekomen) in jpg-formaat en social media formaat met logo aan Opdrachtgever geleverd.
 4. De levertijd kan per Opdracht verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
 5. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan Opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 6. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 7. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per e-mail, Wetransfer of Dropbox.
 8. RAW-bestanden worden niet geleverd.
 9. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.
 10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor beveiliging en het zorgvuldig omgaan met de ontvangen bestanden en beeldmateriaal. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade als gevolgen van nalatigheid of het slecht beveiligen van digitale accounts, digitale apparaten of andere magnetische en/of andere informatiedragers zijdens opdrachtgever.

Artikel 8. Vergoeding
 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Fotograaf dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 5. Alle door Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
 1. Fotograaf zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij particuliere fotoshoots wordt het gehele totaalbedrag verlangd en zal voorafgaand van de fotoshoot voldaan moeten worden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 10. Annulering en opschorting
 1. De Opdrachtgever moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak Schriftelijk per mail laten melden. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Fotograaf 50% voor de afgesproken fotoshoot aan de Opdrachtgever in rekening.
 2. Indien de Opdrachtgever later dan de afgesproken tijd aanwezig is bij de studio/locatie, mag Fotograaf de verloren tijd inkorten op de fotoshoot en toch het gehele afgesproken prijs berekenen.
 3. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 5. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 6. Opschorting, dan wel ontbinding van de Overeenkomst geschiedt Schriftelijk.
 7. Bij ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever brengt Fotograaf 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 8. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende Fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 9. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de Opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan twee maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 10. Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 11. Indien een factuur niet binnen de wettelijke betalingstermijn voldaan is wordt over het openstaande factuurbedrag een incassobureau ingeschakeld.

Artikel 11. Auteursrecht
 1. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 2. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan Fotograaf toegeschreven worden) alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde werken berusten bij Fotograaf.
 3. Indien u foto’s wilt Gebruiken voor publicatie of verspreiding, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
 4. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil Gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande Schriftelijke toestemming vragen aan Fotograaf welke ook mogen worden geweigerd.
 5. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een Schriftelijke Overeenkomst met Fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Fotograaf kunnen tonen.
 6. Op alle foto’s rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Fotograaf. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen Gebruik en niet voor publicatie, verspreiding aan 3de of doorverkoop.
 7. Fotograaf houdt zich te allen tijde het recht voor de werken te Gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
 8. Fotograaf houdt zich het recht de werken en de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht te Gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
 9. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Fotograaf wilt Gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Fotograaf. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
 10. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 11. Opdrachtgever dient Schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 12. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 13. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Rick Schmitz” of “Foto: Smart Fotografie”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
 14. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaan de Schriftelijke toestemming van Fotograaf.
 15. Elk Gebruik van een werk van Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf.
 16. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, rekent Fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 17. Schadevergoeding geeft geen recht op verder Gebruik van het werk van Fotograaf.
 18. Geen enkel Gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke Overeenkomst met Fotograaf dan ook.

Artikel 12. Portretrecht
 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te Gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Fotograaf houdt zich het recht de werken en de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht te Gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de Overeenkomst bij Fotograaf Schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 4. Afwijkende afspraken worden Schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Licenties
 1. Toestemming voor Gebruik van een Fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend Schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Fotograaf is omschreven in de Offerte en/of de Opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig Gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de Overeenkomst conform het begrip van Fotograaf, hebben bedoeld.
 3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de Overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 4. Indien door Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden Gebruikt na diens uitdrukkelijke Schriftelijke goedkeuring.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en rechten van derden
 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Fotograaf is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fotograaf kenbaar behoorde te zijn.
 4. Fotograaf kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
 5. Fotograaf kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 6. Fotograaf is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk of de Opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Fotograaf.
 7. Indien Fotograaf aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fotograaf beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Fotograaf gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Fotograaf beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. Indien derden jegens Fotograaf en/of Opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Opdrachtgever en Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
 9. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

Artikel 15. Klachten en verjaring
 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de fotobestanden Schriftelijk te worden voorgelegd aan Fotograaf.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Alle aanspraken jegens Fotograaf die niet binnen 3 maanden na hun ontstaan bij Fotograaf zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 16. Vrijwaringen
 1. Indien de Opdrachtgever aan Fotograaf informatiedragers, elektronische bestanden, software, etc. verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf van financiële schade ten gevolge van boetes bij gebruik van illegale software of in het bezit hebben van kopieën.

Artikel 17. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en Schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 18. Slotbepalingen
 1. Van toepassing is steeds de versie die men online kan vinden via https://www.smartfotografie.nl/
  policies/voorwaarden.php of op aanvraag, die gold ten tijde van het tot stand komen van.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op alle rechtsverhoudingen tussen Smart Fotografie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

- PDF Versie -